Nařízení REACH

REACH Regulations

Prohlášení o používání chemických látek (SVHC) dle nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) Č. 1907/2006 (REACH))

V souladu s informačními povinnostmi dle článku 33 nařízení REACH zveřejňuje tímto Simpson StrongTie potřebné informace o obsahu chemických látek (SVHC) svých produktů.

Evropská chemická agentura (ECHA) zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam chemických látek vzbuzující obavy (SVHC), které splňují kritéria stanovená v článku 57 nařízení REACH a jsou v souladu s článkem 59 nařízení REACH. (https://echa.europa.eu/cs/home Naleznete pod Candidate list of SVHCs).

Zavázali jsme se našim zákazníkům vyjmenovat všechny produkty, u kterých látky vzbuzující mimořádné obavy přesahují hmotnostní koncentraci 0,1 procent (w/w).

Naše výrobky obsahují malé množství oxidu chromového. Tato látka bude uvedena v seznamu, který vstoupí v platnost 21. 09. 2017. Hmotnostní koncentrace oxidu chromového v produktech je podstatně nižší než 0,1 procent (w/w).

Naše výrobky splňují požadavky a omezení nařízení REACH týkající se používání látek vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).

Contact

Simpson Strong-Tie Německo

Simpson Strong-Tie GmbH

Hubert-Vergölst-Straße 6-14
61231 Bad Nauheim
Německo